Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Indian Funeral besteedt aan de samenstelling van de site, www Indian Funeral is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in uitvaartwensen en andere publicaties van anderen, zijn die van de auteur(s) (consument) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Indian Funeral .

Indian Funeral kan er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de consument wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Indian Funeral sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Indian Funeral is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www. IndianFuneral..nl verkregen is. Hindoe Uitvaart garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de consument altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/ of onderzoek te verrichten voor het gebruik van de, via de site van Indian Funeral , verkregen informatie. De informatie op de site wordt dagelijks gecontroleerd en aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright 

Indian Funeral behoudt het recht, tenzij anders overeengekomen met de consument en/of contractpartij, ingezonden materiaal aan te passen. De consument van de site van Indian Funeral mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Indian Funeral t (ook niet via een eigen netwerk). 
Niets van deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Vragen? 

Heeft u vragen of opmerkingen over onze disclaimer, Bel naar Indian Funeral 010- 7518458